Close

Toevoeging opleiding aan lijst Diploma eisen van SVP

Om op een accommodatie met een veiligheidscertificaat les te mogen geven moet een instructeur over een instructeursdiploma beschikken die is opgenomen op de lijst Diploma eisen van Stichting Veilige Paardensport (SVP). https://www.veiligpaardrijden.nl/home/veiligheidseisen/downloads/

SVP stelt als eis om toegevoegd te worden aan deze lijst dat een opleiding erkend is door de KNHS. Het gaat hier alleen om paardensport instructeur opleidingen.

De KNHS-erkenning geeft aan dat de opleiding voldoet aan de door de KNHS gestelde kwaliteitseisen en het Kwalificatiedossier van NOC*NSF. Deze eisen zijn vastgesteld door NOC*NSF, in samenspraak met de branche en gelden tevens voor alle KNHS erkende hippische opleidingen en voor het MBO en HBO onderwijs. Het examen wordt beoordeeld door examinatoren die benoemd zijn door de ORUN en welke niet als (gast) docent betrokken zijn bij de opleiding. De erkenning waarborgt dat cursisten op een goede manier worden voorbereid op het ORUN-examen en op het instructeur schap. Voor de volledige erkenningssystematiek zie het bestand KNHS erkenning voorwaarden.

Wanneer een opleiding in aanmerking wil komen voor de KNHS erkenning dan moet deze een aanvraag indienen bij de afdeling Opleidingen van de KNHS middels het aanvraagformulier Aanvraag KNHS Erkenning Algemeen.

Beoordeling aanvraag
Na ontvangst van uw aanvraag wordt deze op volledigheid gecontroleerd. Er wordt gecontroleerd of alles is ingevuld en of alle verplichte bijlagen zijn meegestuurd. Indien uw aanvraag niet compleet is dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Hierna zal de KNHS de factuur voor de beoordeling van de opleiding doen toekomen.

De termijn voor beoordeling van de aanvraag en de daarbij behorende documentatie is afhankelijk van de tijd die nodig is om de aanvraag volledig in te dienen en de aanvraag te beoordelen. De looptijd van het beslissingstraject zal na een compleet ingediende aanvraag maximaal 6 maanden zijn.

Eisen in hoofdlijnen

Publieke- en private opleidingen

De accommodatie waar praktische delen zoals; eigen vaardigheid en lesgeven wordt gegeven, beschikt over een veiligheidscertificaat.

Publieke opleidingen (MBO en HBO)
Publieke opleidingen voldoen aan het wettelijke kader, dienen te werken volgens het kwalificatiedossier paard en dienen door de opleidingseigen accreditatie-instanties (NVAO, onderwijsinspectie) met een voldoende te zijn beoordeeld.

Private opleidingen
Private opleidingen dienen te werken volgens het kwalificatiedossier paard en volgens de KNHS opleidingseisen en de ORUN exameneisen.

Als een private opleiding al getoetst is via een accreditatie van NOC*NSF of door aangesloten te zijn bij een MBO of HBO instelling, dan kan het voorkomen dat de opleiding al aan alle of enkele belangrijke basisvoorwaarden voldoet. Een opleider kan dit aantonen d.m.v. bewijsstukken. De KNHS kan aan de hand van deze bewijsstukken beoordelen of de fundamentele basis van de opleiding voldoende is om meteen een aanvraag in behandeling te nemen.

Kosten
De kosten voor het indienen van een aanvraag bedragen in zijn totaliteit € 1.500,- excl. BTW. Dit is opgesplitst in 2 fases en te voldoen binnen 14 dagen na verzending van de factuur. Dit zijn uitsluitend de kosten voor de erkenning. De kosten van de ORUN examinator, diplomakosten, en eventuele kosten van de digitale leeromgeving en het KNHS lesmateriaal zijn hier niet bij inbegrepen

  1. Voorwaardelijke toelating en beoordeling van de volledigheid van de toegestuurde stukken: € 400,=
  2. Kwaliteitsbeoordeling volledige opleiding: € 1.100,=

Het tweede bedrag wordt pas in rekening gebracht zodra zowel de opleider als de KNHS besluiten om na de voorwaardelijke toelating de procedure voort te zetten. Mocht een opleiding uiteindelijk niet meteen of helemaal niet de goedkeuring verkrijgen dan kan de opleider geen beroep doen op het terugvragen van een gedeelte of het totale bedrag.

Besluit
Een toegekende erkenning is geldig gedurende de periode waarvoor deze is afgegeven mits de opleiding blijft voldoen aan de voor erkenning gestelde eisen. Veranderingen in de grondslagen voor het toekennen van de erkenning (bijvoorbeeld wijzigingen in het cursusprogramma of toelatingseisen) moeten direct gemeld worden en kunnen ertoe leiden dat een nieuwe aanvraag moet worden ingediend.